Frequently Asked Questions

About Illegal Cardroom Gambling

English

Why did the tribes sue the State of California?


For more than seven years, California’s Indian tribes have appealed consistently and repeatedly to the State of California to enforce California’s gambling laws. Throughout that time, the tribes worked in good faith with the Gambling Control Commission, the Bureau of Gambling Control, the State Legislature and even directly with the offices of the Governor and two California Attorneys General. After years of having their pleas unanswered, the tribes were forced to turn to the courts.
What do the tribes seek in their lawsuit against the State?


The tribes simply want the State to enforce existing gambling laws approved by voters and the legislature. Voters approved a constitutional amendment (Proposition 1A) which guarantees Indian tribes that negotiate compacts with the State the exclusive right to offer Las Vegas-style games within their facilities. Despite the clear letter of the law and the will of the voters, cardrooms throughout California have expanded their activities into illegal gambling.
What was Proposition1A?


Proposition 1A, which California voters overwhelmingly approved in 2000, amended the State Constitution to authorize the governor to negotiate compacts with federally-recognized Indian tribes through which they gained the exclusive rights to operate slot machines and banked card games on their Indian lands.
What is a tribal-state gaming compact?


A tribal-state gaming compact is an agreement between a federally-recognized Indian tribe and the governor of a state that specifies the negotiated terms for the tribe to operate a casino. A compact is required for a tribe to operate a casino in California. In its gaming compacts, the State of California secures various commitments on the part of the gaming tribes, and, in exchange, guarantees exclusivity to tribes for the play of banked card games and other types of casino games.
What is a banked card game?


A banked card game is one where one player (which in an Indian casino is the dealer) takes on all others, paying all winners and collecting from all losers. Under Proposition 1A, only federally-recognized tribes with negotiated compacts are allowed to play banked card games in California. Cardrooms in California are strictly prohibited from playing these games. To abide by the law, cardrooms must continuously rotate the banker position among the players at the table, much like a group of friends playing cards at home.
Are cardrooms allowed to play any banked games under the law?


No. California law and the State Constitution expressly prohibit any Las Vegas-style gambling, including banked card games, at any establishment other than an Indian casino.
Is there a law preventing cardrooms from playing 21 or blackjack?


Yes. The California Constitution prohibits anyone other than an Indian tribe with a compact to play Las Vegas-style games, of which blackjack is one. Moreover, section 330 of the California Penal Code, in place since 1891, specifically names “twenty-one” – blackjack – as a prohibited game. While the State has admitted that games such as "Pure 21.5 Blackjack" and "21st Century Blackjack" (both of which are offered in cardrooms) are illegal, it has yet to stop the cardrooms from offering them.
Are cardrooms prohibited from playing baccarat?


Yes. As with blackjack, baccarat is a Las Vegas-style game the play of which the Constitution prohibits.
Why aren't other tribes joined in this lawsuit with Yocha Dehe, Sycuan and Viejas?


Many California tribes are equally frustrated by the State’s inaction against illegal gambling in cardrooms. Two other California tribes, the Rincon Band of Luiseno Indians and The Santa Ynez Band of Chumash Indians are currently pursuing litigation against specific cardrooms involved in illegal gambling.
Why are Yocha Dehe, Sycuan and Viejas suing the State when other tribes have sued the cardrooms?


Yocha Dehe, Sycuan and Viejas have elected to enforce their negotiated compacts with the State. The lawsuit would end if the State would simply honor those negotiated rights by enforcing the laws which prohibit illegal gambling in California’s cardrooms.

Vietnamese

Vì sao các Bộ Lạc kiện Tiểu Bang California?


Trong hơn bảy năm, các Bộ Lạc dân Bản Địa Nguyên Thủy 'Indian' của California đã kháng cáo một cách nhất quán và nhiều lần, yêu cầu Tiểu Bang California thi hành luật đánh bài của California. Trong suốt thời gian đó, các Bộ Lạc đã làm việc một cách chân thành và đầy thiện chí với Ủy Ban Kiểm Soát Đánh Bạc 'Gambling Control Commission', Cơ Quan Kiểm Soát Đánh Bạc 'Bureau of Gambling Control', Ngành Lập Pháp Tiểu Bang và ngay cả trực tiếp với các văn phòng Thống Đốc và hai Bộ Trưởng Tư Pháp 'Attorney General' California. Sau nhiều năm thỉnh cầu không được trả lời, các Bộ Lạc bắt buộc phải sử dụng đến biện pháp đưa vụ việc ra tòa.
Các Bộ Lạc đòi hỏi điều gì trong vụ kiện Tiểu Bang?


Các bộ lạc chỉ đơn giản muốn Tiểu Bang phải thi hành các luật về đánh bài hiện hành đã được cử tri và Ngành Lập Pháp chuẩn thuận. Cử tri đã chuẩn thuận một tu chính hiến pháp (Proposition 1A) bảo đảm các Bộ Lạc dân Bản Địa Nguyên Thủy 'Indian' nào thương thảo được các thỏa ước 'compact' với Tiểu Bang được hưởng đặc quyền cống hiến các loại bài chơi kiểu Las Vegas trong phạm vi cơ sở của mình. Bất chấp ngôn từ rõ ràng của luật và ý muốn của cử tri, các phòng chơi bài 'cardroom' khắp California đã nới rộng hoạt động của họ đến việc đánh bạc bất hợp pháp.
Proposition 1A là gì?


Đề Luật Proposition 1A mà cử tri California đã chuẩn thuận với tỷ lệ mang tính áp đảo vào năm 2000, đã tu chính Hiến Pháp Tiểu Bang, cho phép Thống Đốc thương thảo các thỏa ước 'compact' với những Bộ Lạc dân Bản Địa Nguyên Thủy 'Indian' được Liên Bang thừa nhận theo đó các Bộ Lạc này có được độc quyền tổ chức chơi máy kéo và những loại bài lá có nhà cái tại lãnh thổ 'Indian' của mình.
Thỏa ước đánh bạc Bộ Lạc-Tiểu Bang là gì?


Một thỏa ước 'compact' đánh bạc Bộ Lạc-Tiểu Bang là một thỏa ước giữa một Bộ Lạc dân Bản Địa Nguyên Thủy 'Indian' được Liên Bang thừa nhận và Thống Đốc một Tiểu Bang, xác định rõ những điều khoản đã thương thảo để Bộ Lạc vận hành một sòng bài. Một Bộ Lạc được đòi hỏi phải có một thỏa ước 'compact' để được vận hành một sòng bài ở California. Trong các thỏa ước 'compact' đánh bài của mình, Tiểu Bang California nắm chắc những cam kết nhiều loại về phần các Bộ Lạc đánh bài, và bù lại, bảo đảm độc quyền cho các Bộ Lạc được chơi các loại bài lá có nhà cái và những loại bài sòng bài khác.
Thế nào là một loại bài lá có nhà cái?


Bài lá có nhà cái là một loại bài với một người chơi (mà ở một sòng bài 'Indian' là nhà cái) đánh với tất cả những người kia, chung tiền cho mọi người ăn và thâu tiền từ mọi người thua. Theo Proposition 1A, chỉ những bộ lạc được-liên-bang-thừa-nhận và có được những thỏa ước 'compact' đã thương thảo mới được phép chơi những loại bài lá có nhà cái ở California. Các phòng chơi bài 'cardroom' bị nghiêm cấm không được chơi những loại bài này. Để tuân thủ luật pháp, các phòng chơi bài 'cardroom' phải liên tục xoay vòng vị trí nhà cái giữa những người chơi bài tại bàn, giống như một nhóm bạn bè đánh bài ở nhà.
Theo luật thì các Phòng Chơi Bài 'Cardroom' có được chơi bất kỳ một loại bài có nhà cái nào không?


Không. Luật California và Hiến Pháp Tiểu Bang rõ ràng nghiêm cấm việc chơi bất kỳ loại bài kiểu Las Vegas nào, bao gồm những loại bài lá có nhà cái tại bất kỳ cơ sở nào khác hơn là một sòng bài 'Indian'.
Có luật nào ngăn chặn các Phòng Chơi Bài 'Cardroom' không được chơi bài 21 hay Blackjack không?


Có. Hiến Pháp California cấm bất kỳ ai khác hơn là một Bộ Lạc dân Bản Địa Nguyên Thủy 'Indian' vởi một thỏa ước 'compact' được chơi những loại bài kiểu Las Vegas, mà Blackjack là một trong số đó. Hơn thế nữa, đoạn 330 Bộ Hình Luật California, áp dụng từ năm 1891, nêu rõ tên bài “21” – Blackjack – là một loại bài bị cấm chơi. Trong khi Tiểu Bang đã thừa nhận rằng những loại bài thí dụ như "Pure 21.5 Blackjack" và "21st Century Blackjack" (cả hai loại đều có để chơi ở các phòng chơi bài 'cardroom') là bất hợp pháp, Tiểu Bang vẫn chưa ngăn được các phòng chơi bài 'cardroom' chơi những loại bài này.
Các Phòng Chơi Bài 'Cardroom' có bị cấm chơi Baccarat không?


Có. Giống như Blackjack, Baccarat là một loại bài chơi kiểu Las Vegas mà Hiến Pháp cấm.
Tại sao không có những Bộ Lạc khác cùng đứng tên vụ kiện này với Yocha Dehe, Sycuan và Viejas?


Rất nhiều Bộ Lạc California cũng thất vọng không kém khi Tiểu Bang không hành động chống lại việc đánh bài bất hợp pháp ở những phòng chơi bài 'cardroom'. Hai Bộ Lạc California khác, Rincon Band of Luiseno Indians và The Santa Ynez Band of Chumash Indians hiện đang theo đuổi kiện một số phòng chơi bài 'cardroom' đã được định rõ, có liên quan đến đánh bạc bất hợp pháp.
Tại sao Yocha Dehe, Sycuan và Viejas kiện Tiểu Bang khi các Bộ Lạc khác kiện những Phòng Chơi Bài 'Cardroom'?


Yocha Dehe, Sycuan và Viejas đã chọn biện pháp đòi thi hành các thỏa ước 'compact' đã được thương thảo với Tiểu Bang. Vụ kiện sẽ ngừng, chỉ cần Tiểu Bang đơn giản tôn trọng những quyền đã được thương thảo đó bằng cách thi hành các luật cấm việc đánh bạc bất hợp pháp ở những phòng đánh bài 'cardroom' của California.

Spanish

¿Por qué están demandando las tribus al Estado de California?


Por más de siete años, las tribus indígenas de California han apelado constante y repetidamente al Estado de California para hacer cumplir las leyes de juego de California. En todo ese tiempo, las tribus actuaron en buena fe con la Comisión de Control de Juegos, la Agencia de Control de Juegos, la Legislatura Estatal, y aún directamente con la oficina del Gobernador y dos Procuradores Generales de California. Después de años de tener sus súplicas sin respuesta, las tribus se vieron obligadas a recurrir a los tribunales.
¿Qué es los que las tribus buscan obtener con su demanda en contra del Estado?


Las tribus simplemente desean que el Estado haga cumplir las leyes de juego actuales aprobadas por los votantes y la legislatura. Los votantes aprobaron una enmienda constitucional (Proposición 1A), la cual garantiza a las tribus indígenas que negocien convenios con el Estado, el derecho exclusivo de ofrecer juegos al estilo Las Vegas dentro de sus instalaciones. A pesar de la claridad de la ley y la voluntad de los votantes, los salones de juego en toda California han ampliado sus actividades en juegos ilícitos.
¿Cuál fue la Proposición 1A?


La Proposición 1A, la cual fue aprobada abrumadoramente por los votantes en el año 2000, enmendó la Constitución del Estado para autorizar al gobernador a negociar pactos con tribus indígenas reconocidas por el gobierno federal a través de las cuales obtuvieron los derechos exclusivos para operar máquinas tragamonedas y juegos con la banca dentro de sus tierras indígenas.
¿Qué es un convenio de juego entre el estado y las tribus?


Un convenio entre el estado y las tribus es un acuerdo que existe entre una tribu indígena reconocida por el gobierno federal y el gobernador de un estado que especifica los términos negociados por la tribu para operar un casino. Una tribu requiere tener un convenio para operar un casino en California. En sus convenios de juego, el Estado de California asegura varios compromisos por parte de las tribus de juego, y a cambio, garantiza a las tribus la exclusividad de los juegos de barajas con la banca y otro tipo de juego de casino.
¿Qué es un juego de barajas con la banca?


Un juego de barajas con la banca es cuando un jugador (en un casino indígena, el crupier) juega en contra de todos los demás y paga a todos los ganadores y cobra a todos los perdedores. Bajo la Proposición 1A, solamente las tribus reconocidas por el gobierno federal con convenios negociados tienen autorización de jugar juegos de barajas con la banca en California. Los salones de juego en California están estrictamente prohibidos de jugar dichos juegos. De acuerdo a la ley, los salones de juego deben rotar la posición de la banca constantemente entre los jugadores en la mesa, muy parecido a un juego de barajas entre amigos en casa.
¿Se permite a los salones de juego jugar bajo la ley cualquier juego con la banca?


No. La ley de California y la Constitución Estatal expresamente prohíben cualquier juego al estilo Las Vegas, incluyendo juegos de barajas con la banca en cualquier otro establecimiento que no sea un casino indígena.
No. La ley de California y la Constitución Estatal expresamente prohíben cualquier juego al estilo Las Vegas, incluyendo juegos de barajas con la banca en cualquier otro establecimiento que no sea un casino indígena.


Sí. La Constitución de California prohíbe jugar juegos al estilo Las Vegas a cualquiera excepto una tribu indígena con un convenio, uno de éstos es blackjack. Además, la sección 330 del Código Penal de California, establecida desde 1891, específicamente nombra al “veintiuno” - blackjack - como un juego prohibido. Mientras el Estado ha admitido que los juegos ofrecidos en los salones de juego, como “Puro 21.5 Blackjack” y “Blackjack del Siglo 21” son ilícitos, todavía no ha impedido que estos salones los ofrezcan.
¿Están los salones de juego prohibidos de jugar bacará?


Sí. Tal como el blackjack, el bacará es un juego al estilo Las Vegas, un juego prohibido por la Constitución.
¿Por qué no están incluidas otras tribus en esta demanda junto con Yocha Dehe, Sycuan y Viejas?


Muchas tribus de California están igualmente frustradas con la falta de acción del Estado en contra de los juegos ilegales en salones de juego. Otras dos tribus de California, Rincon Band of Luiseno Indians y Santa Ynez Band of Chumash Indians, las cuales actualmente están en litigio en contra de salones de juego específicos que realizan juegos ilícitos.
¿Por qué están Yocha Dehe, Sycuan y Viejas demandando al Estado cuando otras tribus están también demandando a los salones de juego?


Yocha Dehe, Sycuan y Viejas han decidido hacer cumplir sus convenios negociados con el Estado. La demanda terminaría si el Estado simplemente honrase los derechos negociados al hacer cumplir las leyes que prohíben el juego ilícito en los salones de juego de California.

Chinese

部落為什麼起訴加利福尼亞州州政府?


七年多來,加州的印第安部落一直不斷地向州政府提出上訴,提出執行加州的賭博法。 在整段時間裡,部落真誠地與賭博控制委員會,賭博控制局,州立法機構,甚至直接與州長辦公室和兩個加州檢察總長合作。 經過多年的懇求並無答复,以旨部落被迫求助於法院。
部落在對於州政府訴訟中尋求什麼?


部落只是希望州政府執行由選民和立法機關通過的現行賭博法。 選民通過了一項憲法修正案(第1A號提案),該修正案保證與州政府進行契約協定的印第安部落擁有在其設施內提供拉斯維加斯式賭博遊戲的專有權利。 儘管已有明確的法律條文和選民的意願,整個加州的牌桌場已將其活動擴大到非法賭博。
什麼是第1A號提案?


加州選民於2000年以壓倒性多數通過了第1A號提案。該提案修改了《州憲法》來授權州長與聯邦認可的印第安部落協商契約,同意他們獲得在其印第安地上經營老虎機和莊家牌桌遊戲的專有權。
什麼是部落與州政府的博彩契約?


部落與州政府的博彩契約是一個聯邦認可的印第安部落與州長之間的協議,其中指定了部落經營賭場的談判條款。 部落需要一個契約才能在加州經營賭場。 在其博彩契約中賭博部落向加州政府確保了各種承諾,作為擁有經營莊家遊戲和其他類型的賭場遊戲專有權的交換條件 。
什麼是莊家牌桌遊戲?


莊家牌桌遊戲是指一個玩家(在印第安賭場中為莊家 )承擔所有,向所有贏家付款,並從所有輸家中收取費用。 根據第1A號提案,只有與州政府達成博彩契約的聯邦認可部落才能在加州進行莊家牌桌遊戲。 這些遊戲是被嚴格禁止在加州的牌桌場進行的。 為了遵守法律,在牌桌場進行的牌桌遊戲須以像在家裡與一群朋友進行的方式一樣,同桌的玩家必須輪流成為莊家。
法律允許牌桌場進行任何莊家遊戲嗎?


否。加州法律和州憲法明確禁止在印第安賭場以外的任何場所進行拉斯維加斯式的賭博活動,包括莊家遊戲。
是否有法律禁止在牌桌場玩21點或Blackjack?


是的。 加州憲法禁止任何達成博彩契約的印第安部落以外的人經營斯維加斯式賭博活動,而21點就是其中之一。 此外,自1891年起實施的《加利福尼亞州刑法》第330條專門將“21點”(Blackjack)例為被禁止的遊戲。 儘管州政府已經承認在牌桌場提供“Pure 21.5 21點”和“ 21世紀21點”遊戲是非法的,但尚未阻止牌桌場提供以上兩項遊戲。
百家樂在牌桌場是被禁止經營的嗎?


是的。與21點一樣,百家樂是被憲法禁止的拉斯維加斯式賭博遊戲的其中一種。
為什麼其他部落不加入Yocha Dehe,Sycuan和Viejas的這場訴訟?


加州許多部落也對於州政府無視牌桌場經營非法賭局感到同樣沮喪。位於加州的另外兩個部落( the Rincon Band of Luiseno Indians和the Santa Ynez Band of Chumash Indians),目前正針對涉及非法賭博的特定牌桌場提出訴訟。
為什麼當其他部落起訴牌桌場時, Yocha Dehe,Sycuan和Viejas會向州政府提出起訴?


Yocha Dehe、Sycuan和Viejas選擇與州政府一起執行博彩契約。 如果州政府能尊重已議定的權利並執行禁止在加州牌桌場進行非法賭博的法律,訴訟便會結束。

Additional Contact Info

Yocha Dehe Wintun Nation

Jeff Butler

jeffry.butler@dentons.com

415-882-0393

Viejas Band of Kumeyaay Indians

Tuari Bigknife

tbigknife@viejas.com

619-659-1710

Sycuan Band of the Kumeyaay Nation

Adam Day, Chief Administrative Officer

aday@sycuan-nsn.gov

619-994-4855

© 2020 by Yocha Dehe Wintun Nation